คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา

ประธาน

คุณชิษณุชา สิงหา

(รุ่น 1)

รองประธาน

คุณชุติมา สมุทร

(รุ่น1)

คุณชวนากร แวมประชา

(รุ่น 7)

คุณปรารถนา ธิษาจารย์

(รุ่น 12)

คุณสุธาสินี วรรณวงศ์

(รุ่น 13)

 

T04
T08
T09
T11

คุณวิโชติ กุลเกตุ

เหรัญญิก

(รุ่น2)

คุณปฏิรูป ศิลปรัตน์

รองเหรัญญิก

(รุ่น3 ใหม่ )

คุณนิภา เจนกสิสาท

เลขาฯ

(รุ่น3 ใหม่ )

คุณประนัดดา สงครามศรี

รองเลขาฯ

(รุ่น 10)

<<เข้าสู่กระดานข่าวศิษย์เก่า>>