ผู้เขียน หัวข้อ: กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2555  (อ่าน 2992 ครั้ง)

Nilobon Janwong

  • บุคคลทั่วไป
                                                โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
                                             โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
                  รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม. ๑ (รุ่นที่ ๒๗)  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕    จำนวน  ๙๐  คน
        กำหนดการรับสมัครสอบ
        ๑.  สมัครทางไปรษณีย์  : ตั้งแต่วันที่  ๑๙-๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๕(ตรวจสอบรายชื่อได้ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕)
             สมัครด้วยตนเอง     : ตั้งแต่วันที่  ๒๖-๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
        ๒.  สอบข้อเขียน     วิชาคณิตศาสตร์  ๔๐ ข้อ   วิชาวิทยาศาสตร์ ๔๐ ข้อ   วิชาภาษาอังกฤษ  ๔๐ ข้อ
                                 วิชาภาษาไทย ๓๐ ข้อ   และวิชาสังคมศึกษา ๓๐ ข้อ
             วันจันทร์ที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. พร้อมทั้งเขียนเรียงความ ๑ เรื่อง   
             ความยาว ๑ หน้ากระดาษ   ตามหัวข้อที่โรงเรียนกำหนดให้  (ไม่มีผลต่อคะแนนข้อเขียน  แต่ใช้พิจารณาในการ 
             สอบสัมภาษณ์    ยกเว้นในกรณีผู้ที่ไม่เขียนเรียงความ  หรือเขียนไม่ตรงกับหัวข้อที่กำหนดให้   จะไม่ตรวจ
             ข้อสอบ   เพราะถือว่าไม่สามารถปฏิบัติตามกฏกติกาเบื้องต้นได้ )
        ๓.  ประกาศผลสอบข้อเขียน(จำนวน ๑๒๐ คน)วันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา ๑๘.๐๐ น.
             และประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่  ๓ เมษายน  ๒๕๕๕   เวลา  ๐๘.๓๐ น.
        ๔.  สอบสัมภาษณ์(ผู้ปกครองและนักเรียน)  วันที่  ๓ – ๕  เมษายน   ๒๕๕๕   
        ๕.  ฝึกมโนมยิทธิ  ๓  ขั้นตอน  วันที่ ๓ – ๖  เมษายน   ๒๕๕๕    และส่งผลการฝึกภายในวันที่  ๖  เมษายน
        ๖.  ประกาศผลรอบสุดท้าย(พร้อมรายงานตัว) จำนวน  ๙๐  คน วันศุกร์ที่  ๖  เมษายน  ๒๕๕๕   เวลา  ๑๔.๓๐ น.
        ๗.  นักเรียนเตรียม ม.๑  เข้าหอพักเพื่อเรียนปรับพื้นฐาน วันจันทร์ที่  ๑๖ เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
             เรียนปรับพื้นฐานวันที่  ๑๗-๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕ (รับนักเรียนกลับบ้าน เวลา ๑๖.๐๐ น.)
        ๘.  เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕  วันพุธที่  ๒  พฤษภาคม ๒๕๕๕  ปฐมนิเทศเวลา ๐๙.๐๐ น.

        หมายเหตุ 
        ๑.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร, หลักฐานการสมัคร และระเบียบการ สามารถดูได้ที่เวปไซด์  www.prasutham.ac.th
        ๒.  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ, และประกาศผลสอบสามารถดูได้ที่โรงเรียนฯและที่เวปไซด์  www.prasutham.ac.th
        ๓.  ผู้ปกครองบางท่านเข้าใจผิด  คิดว่านักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน, ผ่านการสัมภาษณ์ และผ่านการฝึกมโนมยิทธิแล้ว     
             จะมีสิทธิได้เข้าเรียนทุกคน   การพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียน  ใช้เกณฑ์การตัดสินหลายส่วนประกอบกัน   
             ดังนั้นให้ถือผลสอบรอบสุดท้าย ในวันศุกร์ที่  ๖  เมษายน  ๒๕๕๕ เป็นที่สุด
             (มติของคณะกรรมการรับสมัครสอบ  ถือเป็นที่สุด)
        ๔.  ขอให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานของท่านไปสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนอื่นให้เรียบร้อยก่อน   เพื่อป้องกันปัญหาเด็ก
             ไม่มีที่เรียน ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาได้
        ๕.  ปัญหาของนักเรียนส่วนหนึ่ง  เกิดจากผู้ปกครองไม่ทราบกฏระเบียบ   ดังนั้นขอให้ผู้ปกครองและนักเรียน  ศึกษา
             กฏระเบียบของโรงเรียนฯและการอยู่หอพักให้ละเอียด   เพื่อความเข้าใจตรงกัน  และอบรมนักเรียนไปในทิศทาง
             เดียวกันกับโรงเรียนฯ
        ๖.  ผลของนักเรียนในปัจจุบันเกิดจากวิธีการจัดการและระเบียบปัจจุบัน  ผู้ปกครองที่ต้องการผลแต่ไม่ยอมรับระบบ
             และวิธีการของโรงเรียนฯ  ขอให้นำบุตรหลานไปสมัครเรียนที่อื่น  เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาด้วยกันทั้งสองฝ่าย 
             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  ที่เบอร์โทรศัพท์   ๐๕๖-๕๐๒๕๐๙ ,  ๐๕๖-๕๐๒๕๐๓,  ๐๘๑-๗๔๐๒๓๘๗  และ   
             ๐๘๒-๓๔๗๙๔๐๐  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์   ในเวลาราชการ