หน้าแรก กระดานข่าว ชมรมศิษย์เก่า
รายงานประจำปี
 • แบบฟอร์มการแก้ "ร " และ "๐"<<ดาวน์โหลด>>
 • แบบฟอร์มที่ครูต้องใช้ <<ดูรายละเอียด>> new3
 • ปฏิทินกำหนดการประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐<<ดูรายละเอียด>> new3
 • กำหนดการรับสมัครเข้า ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ <<ดูรายละเอียด>>new3 • new3แผนภูมิเปรียบเทียบผลการสอบ ONET ปี ๕๙ ของโรงเรียนกับค่าเฉลี่ยในระดับต่างๆnew3
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

  <<กดที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่>>
hist
บริการ พ.ส.ธ.โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี

โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาก่อตั้งขึ้นโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเมื่อครั้ง
ดำรงสมศักดิ์ที่พระสุธรรมยานเถระในปี พ.ศ . ๒๕๒๘ ท่านเคยปรารภว่า " ท่านฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่า
อยากตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน บัดนี้สมใจแล้ว…
   
"สร้างโรงเรียนมัธยม หลังหน้ายาว ๔๐ เมตร มีช่อฟ้าหน้าบันเสร็จ อีก ๒ หลังๆ ละ ๑๐๐ เมตร
และ อีกหลังหนึ่ง๘๐ เมตร หลังละ ๓ ชั้น…ตรงหน้าตึกอำนวยการ ด้านริมแม่น้ำ…(พระ)ท่านออกแบบเอง”

หลวงพ่อพระราชพรหมยานท่านให้การสงเคราะห์ทั้งด้านกำลังใจและด้านวัตถุให้หนังสือเรียน เสื้อผ้า
อาหาร ที่พัก รางวัล และทุนการศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี และเรียนดี
รวมทั้งให้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-โท-เอก สำหรับผู้ที่มีความประพฤติดีทุกคน
 
ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพุทธบริษัทที่มีศรัทธาในปฏิปทาขององค์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
รวมทั้งได้รับความร่วมแรงร่วมใจ จากคณะครู - อาจารย์ที่มีความเสียสละ อดทนและเป็นแบบอย่าง
ในการให้ความรู้และอบรมสั่งสอน โดยหวังผลตอบแทนเป็นความสุขของจิต เมื่อเห็นลูกศิษย์ประพฤติดี
 

กดเพื่อดูภาพขยาย

โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5650-2503, 0-5650-2509