พระราชภาวนาโกศล
ผู้รับใบอนุญาต


พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต
ผู้จัดการ

 

   

พระไพบูลย์ สธมฺมฐิติญาโน
ตัวแทนผู้รับใบอนุญาต

   

พระรุ่ง สธมฺมปมุตโต
วิชาฟิสิกส์และคอมพิวเตอร์

 

 

คณะครูโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา

อ.วิโชติ กุลเกตุ

ผู้อำนวยการ
วิชาสังคมศึกษา
งานหอพักชาย

 

ร้อยโทชัยศรี มีสวย

ที่ปรึกษาอาวุโสฯ

 

อ.สุทธิยา สัญญะเขตต์

งานบริหารงานบุคคล

อ.อรุณรุ่ง ธรรมตา

งานบริหารงบประมาณ
วิชาวิทยาศาสตร์ งานพยาบาล

อ.สุภาวดี สุมาลี

งานบริหารทั่วไป
วิชาเคมี
คณิตศาสตร์

อ.นิภา เจนกสิสาท

งานบริหารวิชาการ
วิชาภาษาไทย
งานหอพักหญิง

อ.ณัฐธีรา อารีกุล


วิชาภาษาอังกฤษ

อ.จริยา อ่ำทอง

วิชาสังคมศึกษา
งานทันตกรรม


อ.ประทีป วาดพันธ์

วิชาพลศึกษา

อ.ปฏิรูป ศิลปรัตน์

งานวัดผลประเมินผล
งานโยทธวาทิต
วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และดนตรี

อ.ญาณี เพ็ชรฟู
วิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์

อ.ธนัตดา ปรีดิพันธ์


วิชาการงานอาชีพ

อ.สิทธิชัย พูลสินทรัพย์

วิชาการงานอาชีพ
วิชาคอมพิวเตอร

อ.ชญาฐณี์ วิจิตธรรมกุล

วิชาสุขศึกษาและศิลปะ

อ.นิโลบล จันทร์วงศ์

งานธุรการ วิชาวิทยาศาสตร์


อ.เฟื่องฟ้า สงโสด
งานธุรการ
วิชาพระพุทธศาสนา

อ.เพ็ญนภา สิทธิการ
งานบรรณารักษและ
วิชาภาษาไทย
อ.ดารณี ศรีบัว
งานหอพักหญิงและ
วิชาคณิตศาสตร์
อ.อภิชัย เชาวน์โชติ
วิชาภาษาอังกฤษ งานคุมหอพักชาย
อ.มณีวรรณ จิตร์สมนึก
งานธุรการ วิชาภาษาไทย


 

อ.ณภัค อิสระชโยดม
วิชาการงานอาชฤษ

อ.สุรีพร แน่นดี
วิชาประวัติศีพ

ครูพิเศษภาษาจีน


Mr.Burkhardt Menssen
ครูอาสาภาษาอังกฤษ

อ.วิสารปกรณ์ บุญมาก
ครูอาสาวิชาการงานฯ

อ.ทวี แผ่นทอง
ครูอาสาวิชาภาษาอังกฤษ

อ.ยวนจิตต์
วิชาฟิสิกส์(ครูพิเศษ)

อ.วิไล สาแช
วิชานาฏศิลป์(ครูพิเศษ)

อ.สมเกียรติ พิมพ์พันธ์
วิชาดนตรีไทย(ครูพิเศษ)

อ.ทัศนัย พิณพาทย์
วิชาดนตรีไทย(ครูพิเศษ)

 

คณะผู้ให้การสงเคราะห์นักเรียน

อ.ศิริพร พงษ์พิทักษ์

วิชาภาษาไทย(ครูอาสา)

ท.พ.ญ.รสวันต์ อัศวพลังกูล
ทันตแพทย์ (อาสา)

คุณศิริวรรณ อัศวพลังกูล
ผู้ช่วยทันตแพทย์
(อาสา
)

 

 

ฝ่ายโภชนาการ

น.ส.มะลิ เพ็ชรเย็น
หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ
นางยุพิน จันทร์ดี
ผู้ช่วยฝ่ายโภชนาการ
นางยุพา พงษ์มี
ผู้ช่วยฝ่ายโภชนาการ
นางเพ็ญนภา หงส์คำ
ผู้ช่วยฝ่ายโภชนาการ

หน้าแรก