โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี

โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาก่อตั้งขึ้นโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์

ที่พระสุธรรมยานเถระในปี พ.ศ . ๒๕๒๘ ท่านเคยปรารภว่า " ท่านฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่า อยากตั้งโรงเรียนเพื่อ
สงเคราะห์เด็กและเยาวชน บัดนี้สมใจแล้ว…


“ สร้างโรงเรียนมัธยม หลังหน้ายาว ๔๐ เมตร มีช่อฟ้าหน้าบันเสร็จ อีก ๒ หลังๆ ละ ๑๐๐ เมตร และ อีกหลังหนึ่ง

๘๐ เมตร หลังละ ๓ ชั้น…ตรงหน้าตึกอำนวยการ ด้านริมแม่น้ำ…(พระ)ท่านออกแบบเอง ”


หลวงพ่อพระราชพรหมยานท่านให้การสงเคราะห์ทั้งด้านกำลังใจและด้านวัตถุให้หนังสือเรียน เสื้อผ้า อาหาร ที่พัก
รางวัล และทุนการศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี และเรียนดีรวมทั้งให้ทุนศึกษา ต่อในระดับ
ปริญญาตรี-โท-เอก สำหรับผู้ที่มีความประพฤติดีทุกคน

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพุทธบริษัทที่มีศรัทธาในปฏิปทาขององค์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
รวมทั้งได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากคณะครู - อาจารย์ที่มีความเสียสละ อดทนและเป็นแบบอย่างในการให้ความรู้ และอบรมสั่งสอน
โดยหวังผลตอบแทนเป็นความสุขของจิต เมื่อเห็นลูกศิษย์ประพฤติดี

นโยบายของหลวงพ่อพระราชพรหมยานที่ให้โรงเรียนยึดเป็นหลักปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นคือมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี
มีคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวคำสอนของพระพุทธศาสนา โดยให้มีการรักษาศีล สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น ฟังธรรมและเจริญพระกรรมฐานทุกวัน


โรงเรียนฯมีหอพักนักเรียนอยู่ประจำ มีการปกครองในแต่ละระดับชั้น ฝึกความเป็นผู้นำ ฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ให้มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทนและกตัญญูไม่ฟุ้งเฟ้อไปตามกระแสโลก
มีความเสียสละเพื่อผู้อื่นและสังคมฝึกให้มีความสุขจากการเป็นผู้ให้

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร การได้ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

การอุทิศกำลังกายรับใช้พระศาสนา นอกจากเป็นบุญกุศลโดยตรงทั้งในปัจจุบันและอนาคตแล้ว ยังเป็นการฝึกฝนความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น ฝึกเอาชนะขีดจำกัดความสามารถของตนเอง

การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ได้ร่วมกินร่วมนอนร่วมทุกข์ร่วมสุข ได้แก้ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคด้วยกันเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่ทำให้นักเรียนมีความห่วงใย มีความรักความสามัคคี
ความเห็นอกเห็นใจความผูกพันฉันน้องพี่และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไปในภายหน้า

ระหว่างใช้ชีวิตในโรงเรียนฯ กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เนื่องในพระพุทธศาสนา เช่นการทำบุญถวายสังฆทาน การช่วยงานสงฆ์
การบูรณะซ่อมแซมพระพุทธรูป เทวรูป ได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างและบูรณะอาคารวิหารต่างๆเสมอ

ระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน มีการบรรพชาสามเณร และรักษาศีล ๘ กรรมบถ ๑๐ นักเรียนมีโอกาสได้สัมผัสความสุขที่เกิดจากความสงบในพระพุทธศาสนา
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ

งานด้านศิลปะหัตถกรรมเป็นงานพรสวรรค์และเป็นทักษะพิเศษของชนชาติไทยโรงเรียนฯจัดให้มีการสอนเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ทั้งงานแกะสลักการประดิษฐ์พานพุ่มและเครื่องบูชาต่างๆจากวัสดุพื้นบ้าน
รวมถึงงานประดิษฐ์ต้นบายศรีและจัดองค์ประกอบสำหรับการบูชาครูในระดับสูง

นอกจากนี้ยังมีการสอนด้านดนตรีไทยสากล และนาฏศิลป์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้นักเรียนมีจิตใจละเอียดเยือกเย็น
ทำให้ง่ายต่อการซึมซับคุณธรรมและจริยธรรม

ในด้านวิชาการ จัดให้มีการเรียนการสอนสายสามัญระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
ในปัจจุบันมีนักเรียนจบการศึกษาไปแล้วจำนวน ๑๗ รุ่น สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่างๆ
และจบออกมารับใช้สังคมแล้ว เป็นจำนวนมาก

หนึ่งในบุญกิริยาวัตถุคือการกระทำกิจชอบได้แก่การทำให้บิดามารดาและผู้มีพระคุณมีความสุขโดยการประพฤติตนเป็นคนดี
ตั้งใจเล่าเรียนและศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมในการเป็นกำลังของประเทศชาติและพระศาสนาสืบต่อไป


ลูกจงจำไว้ว่าเราให้การสงเคราะห์เขาอย่าไปหวังว่าเขาจะต้องมาตอบแทนบุญคุณหรือกตัญญูกับเราเพราะถ้าเราหวัง เราจะเสียใจ
จงให้แบบไม่หวังผลตอบแทน เขาจะเห็นคุณเราหรือไม่ลูกอย่าสนใจแล้วจะสบายใจ.....


นี่คือกำลังใจของท่านผู้ปรารถนาพระโพธิญาณมาในกาลก่อนบุคคลใดมีความประสงค์ตอบแทนพระคุณขององค์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ขอให้ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชน ขอให้เลี้ยงดูบุพการีให้มีความสุข เมื่อมีความพร้อม ขอให้สงเคราะห์ผู้อื่นต่อไปเพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ขององค์ท่านในการสร้างความสามัคคีให้เกิดแก่หมู่คณะและชนในชาติ
และในที่สุดขอให้ทำจิตของตนให้เข้าถึงธรรมให้พ้นจากการเวียนว่ายในวัฏสงสารต่อ