วิสัยทัศน์

โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง   ให้เป็นผู้มีความรู้ดี  มีระเบียบวินัย  เป็นคนดีและมีอนาคตที่ดี   สามารถนำคุณธรรมจริยธรรม   ตามคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข   สามารถประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม       มีความรักและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย     มีความรักชาติและผืนแผ่นดินไทย

 

พันธกิจ

                1.)  ส่งเสริมและปลูกฝัง ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนนำไปใช้ได้อย่างมีความสุข ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

2.)  ส่งเสริมและปลูกฝังวิธีการเรียนรู้ตามกระบวนการอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้สมบูรณ์พร้อม

ทั้งร่างกาย สติปัญญา และติตใจ

3.) ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ

จุดมุ่งหมาย

1.) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล

3.) พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

4.) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร แลเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.) ส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้และมีความรัก ความภูมิใจในท้องถิ่น

หน้าหลัก