เครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
นักเรียนชาย ม.ต้น นักเรียนหญิง ม.ต้น

เครื่องแต่งกายนักเรียนช่วงชั้นที่ 3( ม.ต้น)

นักเรียนชาย ม.ปลาย นักเรียนหญิง ม.ปลาย

เครื่องแต่งกายนักเรียนช่วงชั้นที่4( ม.ปลาย)

ชุดพละชาย ชุดพละหญิง

เครื่องแต่งกายนักเรียนชุดพละ

ชุดลำลองชาย ชุดลำลองหญิง

เครื่องแต่งกายนักเรียนชุดลำลอง

หน้าแรก